• pand-naarden-lucht.jpg

Huisregels en privacyreglement

Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden. Onderstaand zijn de regels weergegeven:

 • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoen-)normen en waarden te gedragen.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen, die aanstootgevend gedrag ventileren, te verwijderen uit de praktijk.
 • Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandelt is het prijzenswaardig dat, bij gebrek aan zitruimte, deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, denkt u dan om waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in het pand   of buitenterrein (auto, fiets).
 • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 • Het gebruik van een handdoek tijdens het uitvoeren van oefeningen in de oefenzaal is verplicht.
 • Maak het apparaat waarop u transpiratie achterlaat met uw handdoek schoon of met de daarvoor aanwezige papierrollen voor de cliënten die na u komen.
 • U bent verplicht zaalschoenen te dragen in de trainingsruimte. Schoenen waarop u buiten heeft gelopen en schoenen waarvan de zolen afgeven, zijn niet toegestaan.
 • Indien u (bij hoge uitzondering) uw kind(eren) meeneemt naar de trainingsruimte, geschiedt dit geheel op eigen risico.
 • Gepaste sportkleding bij het trainen vereist. Het is niet toegestaan om met ontbloot bovenlichaam te trainen.
 • Gebruikt materiaal (egels, halters, ballen, etc.) dient na gebruik opgeruimd te worden.
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
 • In de gehele praktijk geldt een rookverbod.
 • Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan.
 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

Betalingsregeling

 • De cliënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan cliënt of namens cliënt verleende diensten.
 • Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
 • De factuur dient door de cliënt betaald te worden, tenzij contractueel andere afspraken zijn gemaakt met desbetreffende zorgverzekeraar.
 • De factuur van fysiotherapeut dient binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.
 • Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. 
 • Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,00, alles exclusief omzetbelasting. 

Privacyreglement

Voor het privacyreglement hebben we een apart pagina opgesteld.